GOEDE AFSPRAKEN MAKEN TEVREDEN KLANTEN! 
LEES DAAROM AANDACHTIG ONZE ALGEMENE VOORWAARDEN HIERONDER:

1) De algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op elke offerte, overeenkomst en bestelling (via de webshop, e-mail of elke andere manier) tussen de klant en Hoolapola.
Hoolapola heeft ten allen tijde het recht deze voorwaarden te wijzigen.
2) Het plaatsen van een bestelling op de website geldt als uitdrukkelijke aanvaarding van onze algemene voorwaarden die steeds beschikbaar zijn via de website.  Tijdens de bestelprocedure wordt u expliciet gevraagd om onze algemene voorwaarden te aanvaarden.
3) De opgegeven prijzen zijn steeds inclusief BTW en in Euro.
4) Om een bestelling te kunnen plaatsen, moet je minstens 18 jaar oud zijn.  Als je geen 18 bent, vragen we je om de bestelling door je ouders of wettelijke voogd te laten plaatsen. Als we merken dat en bestelling geplaatst is door een minderjarige, kunnen we deze bestelling weigeren.
5) Elke bestelling via de webshop dient vooraf betaald te worden via on-line banking.  Op elke bestelling in onze winkel dient een voorschot van minstens 50% betaalt te worden, het saldo wordt voldaan bij afhaling.   De bestelling is pas definitief zodra het bestelbedrag of vooschot op de rekening van Hoolapola staat.  Indien de bestelling binnen de 8 dagen niet voldaan is, is uw bestelling nietig.
6) In de aangerekende druk/ontwerpkost zitten een proefdruk in PDF en 3 correctierondes.  Voor elke extra correctieronde wordt 10,00€ incl. BTW aangerekend.
7) Bijbestellingen vóór of na druk zijn mogelijk vanaf 10 stuks.  Bij bijbestellingen na druk wordt er naast de stukprijs van de producten eveneens een forfaitair bedrag van 10,00€ en opnieuw verzendkosten aangerekend.
8) Het overmaken van de voor afdrukken gegeven proef of van het akkoord voor druk, ontslaat Hoolapola van alle verantwoordelijkheid van na het drukken vastgestelde fouten of weglatingen. De proefdruk blijft het eigendom van Hoolapola en dient als bewijsmiddel in geval van betwisting. Klachten betreffende fouten en vergissingen die niet op de proefdruk zijn verbeterd, worden niet in aanmerking genomen. De mondeling meegedeelde verbeteringen worden, in geval van betwisting, slechts erkend in geval zij schriftelijk bevestigd worden. Hoolapola kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de foute uitvoering ten gevolge van een onvolledige of verkeerde briefing, alsook niet voor de daaruit vloeiende rechtstreekse of onrechtstreekse schade. Hoolapola wijst verder alle verantwoordelijkheid af voor vergissingen en tekortkomingen die voortvloeien uit onvoldoende aanwijzingen, twijfelachtige, slecht geschreven of onvolledige teksten. Bij de reproductie is aan Hoolapola een zekere speelruimte toegestaan inzake scherpte, densiteit, rasterlignatuur, toon- en kleurweergave. Afwijkingen eigen aan het machinepark of aan de aard van het uit te voeren werk moeten toegelaten zijn.
9) Alle proefdrukken en ontwerpen die door Hoolapola gemaakt zijn, blijven eigendom van Hoolapola.  De klant mag deze ontwerpen niet aan derden doorgeven of kopiëren zonder voorafgaandelijke toestemming.  In geval van ongeoorloofd gebruik is de klant gehouden om Hoolapola alle schade te vergoeden zoals voorzien in het SOFAM-tarief.
10) Een bestelling met betrekking tot de reproductie van eender welk element dat door de klant aangeleverd werd en dat onder de bepalingen van de wetgeving op intellectuele eigendom valt, impliceert dat de klant over het reproductierecht beschikt. De klant vrijwaart Hoolapola bijgevolg van rechtswege tegen elk geschil met betrekking tot dit recht tot reproductie. Elke betwisting inzake reproductierechten schorst de uitvoering van de opdracht. Indien de klant een papieren document of digitale bestanden met software en lettertypes ter reproductie aanlevert, beschermt de klant Hoolapola specifiek tegen elk geschil met betrekking tot het verkrijgen van het document, de software en de lettertypes en algemeen tegen elk geschil met betrekking tot het gebruik van de het document en software. Hoolapola is niet verantwoordelijk voor inbreuken op reproductierechten van derden, indien hij te goeder trouw de opdracht uitvoerde. Alleen de klant is aansprakelijk.     11) Hoolapola  is niet verantwoordelijk voor de kwaliteit van het door de klant aangeleverd foto- of beeldmateriaal. Het drukresultaat kan negatief beïnvloed worden door de (lage) resolutie van het aangeleverd materiaal.  Bestanden worden automatisch gecontroleerd op voldoende hoge resolutie en de klant ontvangt een waarschuwing als de beelden niet voldoen aan de technische vereisten om te kunnen drukken.  Indien de klant toch instemt met de bestelling, ondanks de lage resolutie van de beelden, dan is Hoolapola niet verantwoordelijk voor de lagere drukkwaliteit van het beeldmateriaal.
12) Drukwerk kan qua kleur afwijken van hetgeen te zien is op het beeldscherm, omdat drukkleuren moeilijk te reproduceren zijn op een beeldscherm. Gezien elk beeldscherm andere karakteristieken heeft, is een afwijking van kleur dus niet te vermijden. Niettemin proberen wij een zo exact mogelijk beeld van het uiteindelijke drukresultaat te geven. Wij raden wel aan om bij het kiezen van kleuren het CMYK-pallet te gebruiken omdat deze, integenstelling tot de felle RGB kleuren, afgestemd zijn op drukwerk. Een papieren drukproef benadert het drukresultaat beter dan een scherm, maar ook hier is er steeds een kleine kleurafwijking mogelijk. Deze afwijkingen kunnen niet ingeroepen worden om de bestelling te weigeren of een reden zijn voor herdruk op kosten van Hoolapola.
13) In geval van verkleuring van gedrukte ontwerpen zal de klant zich geen schadevergoeding kunnen toe-eigenen aangezien de kleurstoffen door blootstelling aan licht en door verloop van tijd aan verandering onderhevig zijn.
14) Hoolapola behoudt het copyright op alle door haar op maat gemaakte geboortekaartjes en doopsuikerdrukwerk en kan deze, met het in acht nemen van de privacy van haar klanten, gebruiken voor verkoopsdoeleinden op haar webshop en website.  Alle geboortekaartjes, doopsuiker-ontwerpen en foto’s op deze website zijn auteursrechterlijk beschermd en mogen in geen enkele vorm gereproduceerd worden zonder toestemming van Hoolapola.
15) Op al het drukwerk wordt de merknaam Hoolapola op een zeer subtiele manier meegedrukt ter beschermig van het copyright.
16) Bij dringende bestellingen van drukwerk die buiten de normale levertijd vallen, wordt er geen voorafgaandelijke proefdruk ter goedkeuring aan de klant verstuurd.  De klant erkent in dit geval dat Hoolapola zijn bestelling naar best vermogen zal ontwerpen en drukken.  Eventuele klachten na druk in verband met het ontwerp vallen niet onder de verantwoordelijkheid van Hoolapola en herdruk is dit geval volledig ten koste van de klant.
17) In geval van bestelling via de webshop en in overeenstemming met wetgeving inzake de verkoop op afstand (wet van 14 juli 1991), heeft de klant het recht afstand te doen van zijn aankoop zonder bestraffingen en zonder opgave van redenen. De klant beschikt over een termijn van 14 kalenderdagen te rekenen vanaf de ontvangst van de bestelde goederen, om ze terug te sturen naar Hoolapola tegen omwisseling of terugbetaling. Om de terugbetaling of omwisseling te verkrijgen, dient de klant op zijn kosten en op zijn verantwoordelijkheid bestelde goederen  terugsturen, in originele verpakking, onbeschadigd en vergezeld van alle eventuele accessoires, naar het volgende adres: Hoolapola, Gemeenteplein 5, 3140 Keerbergen.  Een eventuele terugbetaling zal gebeuren binnen tijdsbestek van maximum 14 dagen te beginnen vanaf de ontvangst van de geretourneerde goederen.  In geval de klant zijn bestelling electronisch betaalt heeft, dan wordt het terugbetaalde bedrag verminderd met de transactiekosten aangerekend door de financiële instelling.
18) Voor gepersonaliseerde goederen en voedingswaren, komt het recht op wijziging, annulering of retournering binnen 14 kalenderdagen te vervallen en geldt de wetgeving inzake verkoop op afstand niet.  Bij annulatie van een bestelling van gepersonaliseerde goederen is er door de klant een forfaitair bedrag van 10€ verschuldigd voor elke door ons gemaakte proefdruk, vermeerdert met de transactiekost van Bancontact. Het saldo  wordt binnen tijdsbestek van maximum 14 dagen teruggestort op de rekening van de klant .                           19) Alle bestellingen worden steeds verstuurd met bPost op risico van de klant. Hoolapola is niet verantwoordelijk voor het zoekraken, beschadiging, laattijdige levering of niet ontvangst van een zending om welke reden dan ook.  Indien de klant verkiest om een zending te laten versturen naar een pakjesautomaat dan is het de verantwoordelijkheid van de klant om de zending tijdig op te halen.  Herzending gebeurd steeds op kosten van de klant.  Bij aangetekende zendingen dient er steeds iemand op het afleveradres aanwezig te zijn die het drukwerk in ontvangst kan nemen. Als er fouten staan in het door de klant opgegeven leveringsadres, dan is Hoolapola niet verantwoordelijk voor laattijdige of verloren geraakte zendingen. 20) Een leveringstermijn is steeds bij benadering opgegeven en het overschrijden ervan kan nooit aanleiding geven tot weigering van de levering of schadevergoeding.  21) De klant dient het bestelde drukwerk en de bestelde goederen onmiddellijk na te kijken op gebreken of non-conformiteit van de bestelde goederen.    Op straffe van verval van recht moet de klacht of protest bij aangetekend schrijven en binnen de 8 dagen na ontvangst van de goederen geschieden. Indien de opdrachtgever verzuimt levering te nemen, begint de termijn van 8 dagen te lopen bij ontvangst van de verzendingsnota of van elk gelijkwaardig document. Bij ontsteltenis hiervan vanaf de ontvangst van de factuur. Indien binnen deze termijn van 8 dagen geen klacht werd ontvangen, heeft dit voor gevolg, dat de opdrachtgever de geleverde artikels volledig en in zijn geheel aanvaard heeft. Dit geldt eveneens uitdrukkelijk voor de verborgen gebreken. De gedeeltelijke benutting van de geleverde artikels heeft eveneens de aanvaarding van het geheel tot gevolg: gebreken aan een deel van het geleverde drukwerk geven de opdrachtgever niet het recht tot afkeuring van de gehele partij. Hoolapola is slechts aansprakelijk voor diensten die ze zelf uitvoert. Voor diensten die Hoolapola zelf aan derden uitbesteed, kan Hoolapola niet verantwoordelijk worden gesteld.  22)  In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken bevoegd van het gerechtelijk arrondissement waarin ons bedrijf gevestigd is en het Belgisch recht is steeds van toepassing.

23) Wat niet uitdrukkelijk is bepaald in deze verkoopsvoorwaarden, wordt geregeld volgens de bepalingen van het Belgische recht.